[Tïïïtlëëë]

[§üüübtïïïtlëëë]

[Plëë몪ª$ëëë gëëët ïïïñññ tøøøüüü¢h!]

[1ñññtëëërëëë$tëëëd ïïïñññ øøøüüür $ëëërvïïï¢ëëë$? Gëëët ïïïñññ tøøøüüü¢h wïïïth üüü$ vïï着ª thëëë føøørm bëëëløøøw ªªªñññd wëëë'll gëëët bªªª¢k tøøø ÿÿÿøøøüüü ªªª$ $øøøøøøñññ ªªª$ Þøøø$$ïïïblëëë!]

[Thªªªñññk ÿÿÿøøøüüü føøør ¢øøøñññtªªª¢tïïïñññg üüü$. Wëëë wïïïll gëëët bªªª¢k tøøø ÿÿÿøøøüüü ªªª$ $øøøøøøñññ ªªª$ Þøøø$$ïïïblëëë]
[ÕÕÕøøøÞ$. Åñññ ëëërrøøør øøø¢¢üüürrëëëd.
Çlïïï¢k hëëërëëë tøøø trÿÿÿ ªªªgªªªïïïñññ.]